اطلاعات دوره های زبان انگیسی

 دوره های آموزش زبان انگلیسی در وبسایت کارآفرینان

سطح زبان

ابتدایی، مقدماتی، پیش میانی، میانی و پیشرفته

دوره های آموزش زبان انگلیسی در کارآفرینان به سه دسته خصوصی، نیمه خصوصی و نیمه گروهی دسته بندی می شوند.

برای دوره های نیمه گروهی هر ترم 9 هقته، هر هفته 4 جلسه و هر جلسه یک ساعت و چهل و پنج  دقیقه خواهد بود. در این دوره روز غیر انتخابی ولی ساعت انتخابی است. حداقل اعضای کلاس در این دوره 7 و حداکثر 14 نفر می باشند.
برای دوره های نیمه خصوصی هر ترم 18 هفته، هر هفته 2 جلسه و هر جلسه یک ساعت و چهل دقیقه خواهد بود. در این دوره روز و ساعت برگزاری کلاس انتخابی خواهد بود. حداقل اعضای کلاس در این دوره 3 و حداکثر 5 نفر می باشند.
برای دوره های خصوصی تعداد ترم و هفته نامحدود و روز و ساعت برگزاری کلاس انتخابی خواهد بود. حداقل اعضای کلاس در این دوره 1 و حداکثر 2 نفر می باشند.

تعرفه دوره های خصوصی، نیمه خصوصی و نیمه گروهی

کلاس یک نفره: 600 هزار تومان

کلاس دو نفره: 300 هزار تومان

کلاس سه نفره: 200 هزار تومان

کلاس چهار نفره: 150 هزار تومان

کلاس پنج نفره: 120 هزار تومان

کلاس هفت نفره به بالا: 100 هزار تومان

مدرس دوره

آقای دکتر محمدرضا کوراغلی دانش آموخته آموزش زبان انگلیسی از ایران (دانشگاه علامه طباطبایی) و کانادا (دانشگاه مگ گیل)

مدرس آنلاین دوره های زبان انگلیسی کالج در کانادا

درحال آپلود
سوئیچر رنگ